Soutěž na vytvoření jednotného vizuálního stylu pro region jižní Čechy

Zadání soutěže:

Jihočeská centrála cestovního ruchu ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje v odborné spolupráci s Design centrem České republiky vyhlašuje veřejnou neanonymní soutěž na vytvoření jednotného vizuálního stylu pro region Jižní Čechy.

Předmětem soutěže je navrhnout jednotný vizuální styl, jehož základem bude značka a logotyp pro region Jižní Čechy s možností použít logotyp v příslušných jazykových mutacích. Značka by měla sestávat z grafického symbolu a logotyp pak bude kombinací značky a slovního označení Jižní Čechy. Značka a logotyp budou základem jednotného vizuálního stylu jižních Čech pro propagaci v rámci České republiky i v zahraničí, především pak v rámci Evropy. Jednotný vizuální styl bude zastřešovat prezentace z oblasti obchodu, turistiky či kultury, a měl by proto být využitelný pro každou z nich.

Značka a logotyp musí vytvářet podmínky pro pozitivní vnímání jižních Čech v následujícím duchu: "Jižní Čechy – pohostinný region".

Jednotný vizuální styl bude používán při prezentaci regionu především pro cílové skupiny turistů, podnikatelů a také návštěvníků s potenciálem k vytváření pozitivních vazeb (na bázi poznání, vzdělávání, podnikání, kultury a dalších zájmů).

Soutěž je určena vyzvaným tvůrcům a dále všem zájemcům – fyzickým i právnickým osobám se zastoupením fyzických osob.

Zájemci o účast v soutěži předloží vyhlašovateli soutěžní dílo splňující požadavky zadání (tedy značka – základní varianta, logotyp – základní varianta, značka a logotyp – proporční schéma, značka a logotyp – jazykové varianty, základní písmo, doplňkové písmo a základní zjednodušené návrhy aplikací na vizitku, obálku a dopisní papír, návrh potisku CD, návrh potisku trička) a řádně vyplněnou a podepsanou písemnou přihlášku, nejpozději do 29. 6. 2007, do 12.00 hodin. Přihláška spolu se soutěžní prací musí být do uvedené doby doručeny na adresu Jihočeské centrály cestovního ruchu, P.O. Box 80, Jírovcova 1, 370 21 České Budějovice, a to v uzavřené obálce označené nápisem "Neotvírat – Soutěž jižní Čechy". Přihlášku spolu se soutěžní prací je možné doručit osobně do kanceláře JCCR nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb jako doporučenou zásilku, adresa viz výše. Vyhlašovatel uzavře přijímání návrhů do soutěže ve stanoveném termínu a neodpovídá za pozdní doručení návrhů poštou.

PDF    Podrobné zadávací podmínky soutěže a přihláška [PDF 136 kB]

Výsledky prvního kola

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 103 prací od 40 autorů a autorských kolektivů. Dne 19. července 2007 pak odborná hodnotitelská komise vyhodnotila dle kritérií uvedených v propozicích 1. kolo soutěže na vytvoření jednotného vizuálního stylu pro region Jižní Čechy.

Do dalšího kola postoupilo těchto 5 návrhů:

         

(autoři zleva doprava: MgA. Jindřiška Buchtová, Zdeněk Chmel, Helena Jiskrová, Typo+ Graphic Design Studio, s.r.o., studio SENS s.r.o., Ing. Tomáš Kočiš)

Uzávěrka předložení dopracovaných soutěžních prací ve druhém kole je stanovena na 31. srpna 2007 a jejich vyhodnocení proběhne v týdnu od 10. – 16. září 2007.

Jižní Čechy – pohostinný region - Závěrečná zpráva

Jihočeská centrála cestovního ruchu ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje, vyhlásila v dubnu letošního roku v odborné spolupráci s Design centrem České republiky veřejnou neanonymní soutěž na vytvoření jednotného vizuálního stylu pro region Jižní Čechy. Dle požadavku vypisovatele značka a logotyp měly vytvářet podmínky pro pozitivní vnímání jižních Čech v duchu: "Jižní Čechy – pohostinný region".

Do 1. kola soutěže bylo přihlášeno 103 soutěžních prací od 40 autorů a autorských kolektivů. Do druhého kola dle propozic soutěže hodnotitelská komise vybrala 5 soutěžních prací těchto autorů: MgA. Jindřiška Buchtová, Zdeněk Chmel, Helena Jiskrová, studio SENS s.r.o. a Typo+ Graphic Design Studio, s.r.o. Při vyhodnocení 2. kola soutěže hodnotitelská komise konstatovala, že dopracované soutěžní práce splnily podmínky zadání, které byly autorům sděleny na pracovní schůzce po vyhodnocení 1. kola a bude jim vyplaceno skicovné 10.000 Kč. O vítězné soutěžní práci rozhodlo závěrečné hlasování mezi soutěžní prací MgA. Jindřišky Buchtové a Heleny Jiskrové. Jako vítězný byl odhlasován návrh č. 25.1 autorky Heleny Jiskrové. Vítězka soutěže obdrží cenu – finanční odměnu ve výši 50.000 Kč.

Vítězný návrh splnil očekávání a předpoklady zadavatele. Výraz značky zaručuje ve své nadčasovosti dlouhodobou perspektivu užití, je jednoduše zapamatovatelná. Konstrukce značky je tvořena třemi překrývajícími se segmenty kruhu, symbolizující tři oblasti územně sousedící v regionu Jižní Čechy. Plochy vzniklé překrytím segmentů svou barevností připomínají tři turisticky atraktivní nabídky jižních Čech – modrá rybníky a řeky, zelená lesy a louky a žlutá slunce, klid a pohodu. Červená barva odkazuje na kulturní a historické tradice tohoto regionu. Vzniklé křivky asociují gotickou kružbu a připomínají tím další bohatství regionu – množství zachovalých uměleckých památek. Bílé křivky – cesty – vytváří pocit vstřícnosti, otevřenosti a pohostinnosti a zároveň symbolizují dynamický rozvoj regionu. Aplikace značky i logotypu jsou velmi dobře rozvedeny po stránce grafického designu i typografického zpracování.

Další postup:

Autorka byla vyzvána k dopracování a předložení aplikací – označení jihočeských produktů (značka „Jihočeská kvalita“), užití značky jako dominanty návrhu veletržního stánku a dále grafické řešení tramvaje; tyto dopracované aplikace jsou dále používány jako podklad pro další jednání.

Náklady na vytvoření nového loga hradí JCCR ze svého rozpočtu, s finančními prostředky na finální zpracování a zavedení jednotného loga je počítáno v rámci projektu na podporu příjezdového cestovního ruchu, který JCCR předloží do ROP.

Z podnětu JUDr. Luboše Průši, ředitele Krajského úřadu Jihočeského kraje, byla založena Pracovní skupina pro zhotovení marketingové strategie Jihočeského kraje, která se problematikou užívání společného logotypu rovněž zabývá.

Dle postupu navrženého Předsednictvem JCCR byla informace o vítězném návrhu logotypu předložena dne 22. ledna 2008 Radě Jihočeského kraje. Na tomto jednání bylo rozhodnuto (Usnesení č. 90/2008/RK) o modernizaci stávajícího logotypu Jihočeského kraje a doplnění grafického manuálu o nově schválené deriváty logotypu Jihočeského kraje. V případě že se v rámci modernizace stávajícího loga nepodaří vytvořit derivát pro cestovní ruch, bude dále rozpracován (detailní manuál pro použití logotypu a zavedení jednotného vizuálního stylu) návrh vzešlý ze společné soutěže. Termín pro toto rozhodnutí je stanoven na 30. 4. 2008.

Prezentace CzechPromotion 15. listopadu 2007

(ke stažení ve formátu PDF, 1.95MB)

Pro bližší informace kontaktujte:

Jakub Kadleček
Jihočeská centrála cestovního ruchu
Jírovcova 1
České Budějovice
e-mail: kadlecek@jccr.cz
tel.: 386 358 728, 724 100 567

Organizátoři a partneři:

Jihočeská centrála cestovního ruchu  /  Krajský úřad Jihočeského kraje  /  Design Centrum České republiky