Přidat do programu

Hradební slavnost ve Vodňanech

Termín konání

14. 9. 2019, 1500

Místo konání

Městské kulturní středisko Vodňany

Nenechte si ujít

HRADEBNÍ SLAVNOST VE VODŇANECH 14. září 2019
Dny evropského dědictví 2019 (EDH 2019)

Vodňanští slibují Oldřichovi z Rožmberka člověčenství, nedodrží-li svého slibu a přísahy, jež mu učinili za to, že jim dovolil město opět ohraditi...

Ve Vodňanech, 3. března 1420:
"My rychtář, konšelé i všecka obec města Vodňanského všickni vespolek jednostajně a obecně tiemto listem všem zjevně vyznáváme, ktož tento list uzří nebo uslyší čtúce, že jsme
my všickni, všecka obec, s naším dobrým rozmyslem a s potazem i se všech nás dobrú volí slíbili i přisiehli uroz. pánu, panu Oldřichovi z Rozemberka i budúciem jeho za to, aby
nám odpustil město zasě zdí ohraditi a příkopy, jakož prvé bylo. A potom jestliže bychom jej čím rozhněvali anebo které škody z toho města na panstvie anebo pánu dály sě, tehdy
slibujem jemu pravé člověčenstvie a kmetstvie ve všech těch kusiech, jakož sme na sě byli dali list otci jeho a jiným pánóm, kteříž jsú byli s ním v té válce, jakožto list náš toho mají,
ješto šíře svěčí. A toho všeho na jistost a na pevnost pečet naši městskú s naší dobrú volí převěsili sme k tomuto listu. Jenž jest dán v Vodňanech léta božieho tisícieho čtyřistého
dvacátého, dominica, qua canitur Reminiscere." Rynešová, Blažena (ed.): Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka. Sv. I. 1418 - 1437. Praha 1929, č. 23, s. 13 - 14.

PŘENESME SE SPOLEČNĚ DO ROKU 1420, KDY DO MĚSTA PŘIJÍŽDÍ "SLOUP KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO A OUD NEJMOCNĚJŠÍ" VLADAŘ DOMU ROŽMBERSKÉHO, UROZENÝ PAN OLDŘICH II. Z ROŽMBERKA, ABY POTÉ, CO V ČERVENCI NEÚSPĚŠNĚ OBLÉHAL HUSITSKÉ MĚSTO TÁBOR A BYL NUCEN UZAVŘÍT SMÍR S JEDNÍM Z JEHO HEJTMANŮ, JANEM ŽIŽKOU Z TROCNOVA, DAL MĚSTU VODŇANY SVOLENÍ MOHUTNÉ HRADBY KOLEM CELÉHO MĚSTA ZNOVU VYSTAVĚTI A ZBUDOVATI. VŽDYŤ NENÍ TOMU TAK DÁVNO, CO PRÁVĚ JEHO VOJSKA JE PŘI OBLÉHÁNÍ TAK HRUBĚ PONIČILA.

15.00 - 15.30 řazení průvodu v parku u kulturního domu
15.30 - 15.50 průvod městem, zakončení v parkánu fary
15.50 - 16.00 slavnostní ceremonie předání práva
16.00 - 16.25 "Jak město správně brániti" - skupina historického šermu "Bratři z růže"
16.30 - 16.55 Když šlechta tančí - skupina historického tance Fioretto
...

Otevírací doba vybraných památek v sobotu 14.9.2019 od 13 do 17 hodin, vstup volný.

Těšíme se na vás!

Hradební slavnost ve Vodňanech

Fotogalerie

Zpět