Zbytinský Masopust

Zbytinský Masopust

lokalita: Zbytiny

25. 2. 2023, 1100 — 0000