Pravidla parku

Park bude otevřen od 5. 8. do 21. 8. 2016, vstup do něj je zdarma.

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD Olympijský park – RIO - LIPNO

1. Úvodní ustanovení

1.1  Tento návštěvní řád je směrnicí vydávanou společností Česká olympijská a.s., IČO: 25268708, se sídlem Praha 10, Benešovská 6, PSČ 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5522 (dále jen „provozovatel“), která určuje závazná pravidla osob vstupujících do Olympijského parku a využívajících zařízení umístěná v areálu Olympijského parku (dále jen „návštěvní řád“).

1.2  Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti, zdraví a majetku v Olympijském parku a rovněž zabezpečení ideálních podmínek průběhu všech sportovních, společenských a/nebo kulturních akcí (dále jen „akce“), které budou pořádány v Olympijském parku. Cílem návštěvního řádu Olympijského parku je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry v areálu Olympijského parku.

1.3  Olympijským parkem se pro účely tohoto návštěvního řádu rozumí ohraničené prostory provozovatele vobdobí od 5.8.2016 do 21.8.2016, označené jako „Olympijský park“, „Olympijský park Rio – Lipno“ a/nebo „Olympijská vesnice Praha Soči“ (dále jen „Olympijský park“ nebo „areál“).

1.4  Vstup a pobyt v areálu je podmíněn dodržováním platné legislativy a interních předpisů. Návštěvníkem a/nebo veřejností se pro účely tohoto návštěvního řádu rozumí každá osoba vstupující do areálu Olympijského parku, a to včetně zástupců médií.

1.5  Ustanovení tohoto návštěvního řádu se použijí obdobně i na osoby vstupující do Olympijského parku na základě zvláštního smluvního vztahu s provozovatelem a/nebo jeho smluvními partnery.

2. Areál Olympijského parku

2.1  Areál Olympijského parku slouží návštěvníkům k trávení volného času a k účasti a sledování akcí, které jsou v areálu pořádány.

2.2  Veřejnost může do areálu Olympijského parku vstupovat pouze se souhlasem provozovatele a/nebo pouze v návštěvních hodinách a/nebo pouze v souladu s podmínkami stanovenými v tomto návštěvním řádu. Jakékoliv reklamace je možné uplatnit pouze před vstupem do areálu.

2.3  Návštěvní hodiny Olympijského parku jsou: pondělí až neděle od 10:00 hod. do 22:00 hod.

2.4  Dozor nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu provádí pracovníci provozovatele a další ktomu provozovatelem pověřené osoby, bezpečnostní služba a v rozsahu svých zákonných pravomocí rovněž Policie České republiky.

2.5  Vstup do areálu je volný. Návštěvník svým vstupem dává souhlas s podmínkami tohoto návštěvního řádu a dalších interních předpisů a bude respektovat pokyny pořadatelů

2.6  Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost a/nebo zdraví osob a/nebo majetku nacházejícího se v Olympijském parku, pozbývají oprávnění k pobytu v areálu a nemusí být do areálu vpuštěny a/nebo mohou být pracovníkem pořadatele, pořadatelem pověřenou osobou a/nebo bezpečnostní službou z areálu vyvedeny.

Stejně tak nemusí být do areálu vpuštěny a/nebo mohou být z areálu vyvedeny osoby, které porušují pravidla stanovená v tomto návštěvním řádu a/nebo, které nerespektují pokyny pracovníků pořadatele, pořadatelem pověřených osob a/nebo bezpečnostní služby.

Osobám uvedeným v tomto ustanovení může být pořadatelem zároveň omezen, či zcela zakázán vstup do areálu Olympijského parku.

2.7  V areálu Olympijského parku je zakázán prodej tabákových a alkoholických výrobků osobám mladším 18 let. Provozovatel si zároveň vyhrazuje právo zcela zakázat prodej tabákových a alkoholických výrobků po dobu konání vybraných akcí pořádaných v areálu.

Informace o zvláštním zákazu prodeje tabákových a alkoholických výrobků dle tohoto ustanovení bude vždy vhodně uveřejněna vareálu Olympijského parku a zároveň bude provozovatelem, nebo bezpečnostní službou dána na vědomí všem dotčeným osobám.

3. Povinnosti návštěvníků

3.1 Návštěvníci Olympijského parku jsou povinni chovat se v jeho areálu tak, aby svým jednáním neohrožovali bezpečnost a/nebo zdraví třetích osob a/nebo jejich majetek, stejně tak jako zařízení umístěná v areálu a dále svým chováním neomezovat, neohrožovat či neobtěžovat ostatní návštěvníky nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu akcí pořádaných v Olympijském parku.

3.2  Návštěvníci Olympijského parku jsou povinni dodržovat pokyny a nařízení pracovníků pořadatele, osob pověřených pořadatelem a/nebo bezpečnostní služby, jakož i pokyny a nařízení Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky a Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje.

3.3  Návštěvnicí Olympijského parku jsou povinni respektovat pravidla vyplývající ztohoto návštěvního řádu a obecně závazných právních předpisů, jakož i pravidla slušného chování a dobrých mravů.

3.4  Návštěvníci Olympijského parku mají zakázáno vnášet do areálu zejména následující předměty:

a)  rasistické, hanlivé, vulgární, či jiné materiály odporující dobrým mravům;
b)  zbraně jakéhokoliv druhu, jakož i všechny předměty použitelné jako zbraně či jiné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost, zdraví či život návštěvníků
c)  leptavé, hořlavé výbušné, barvící, nebo jiné látky ovlivňující zdraví;
d)  pyrotechniku nebo odpalovací zařízení;
e)  alkoholické nápoje a/nebo návykové a omamné látky;
f)  zvířata s výjimkou asistenčních psů pro tělesně postižené osoby;
g)  materiály propagující politickou stranu nebo hnutí, či jakékoliv politicky zaměřené materiály;
h)  nadměrná zavazadla včetně jízdních kol s výjimkou dětských kočárků;
i)  o nebezpečnosti jednotlivých předmětů vnášených návštěvníkem má právo rozhodnout vedoucí pracovník bezpečnostní služby u vstupu a/nebo jemu nadřízené osoby.

3.5  Návštěvníci jsou povinni umožnit pracovníkům provozovatele, provozovatelem pověřeným osobám a/nebo bezpečnostní službě provést prohlídku vnášených předmětů a zavazadel za účelem kontroly dodržování předchozího ustanovení.

Odmítne-li návštěvník provedení prohlídky dle tohoto ustanovení, pak nemusí být do areálu vpuštěn a/nebo může být z areálu Olympijského parku vyveden.

3.6  Návštěvníci Olympijského parku souhlasí s provedením bezpečnostní prohlídky za účelem kontroly dodržování tohoto návštěvního řádu, a to jak prohlídky zavazadel, tak osobní prohlídky pracovníky provozovatele, provozovatelem pověřenými osobami a/nebo bezpečnostní službou.

  1. prostřednictvím bezpečnostního rámu, rentgenového zařízení na kontrolu zavazadel, detektoru kovů a výbušnin, odmítne-li návštěvník provedení bezpečnostní prohlídky dle tohoto ustanovení, pak nemusí být do areálu vpuštěn a/nebo může být z areálu Olympijského parku vyveden.

3.7  Návštěvníkům Olympijského parku je dále zakázáno:

a)  projevovat, rozšiřovat či veřejně propagovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení;
b)  propagovat jakoukoliv politickou stranu nebo hnutí;
c)  přelézat, či vstupovat na jakékoliv stavby a zařízení v areálu, a to zejména, ploty, zdi, zábrany, osvětlovací zařízení, stromy, sloupy, střechy, apod.;
d)  vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro veřejnost;
e)  vhazovat jakékoliv předměty do prostor, v nichž se pohybují návštěvníci, a to zejména do prostor sportovních ploch a hledišť;
f)  vstupovat na sportoviště jídlem a pitím a/nebo zde jídlo či pití konzumovat;
g)  pořizovat v areálu jakékoliv zvukové, či obrazové záznamy pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu provozovatele;
h)  kouřit mimo prostor k tomu vyznačených provozovatelem;
i)  konzumovat nápoje a potraviny mimo prostor k tomu vyznačených provozovatelem;
j)  zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat jakoukoliv pyrotechniku;
k)  svévolně přemisťovat, či jiným způsobem manipulovat se zařízením a/nebo vybavením umístěným v areálu;
l)  ničit jakékoliv zařízení a vybavení umístěné v areálu;
m)popisovat, polepovat nebo pomalovávat jakékoliv zařízení, vybavení nebo komunikace v areálu;
n) konat tělesné potřeby mimo toalety, či jakýmkoliv jiným způsobem znečišťovat areál;
o) pohybovat se v areálu mimo komunikace, či mimo komunikace a plochy za tím účelem označené provozovatelem;
p) vjíždět do areálu bez předchozího písemného povolení provozovatele;

3.8 Návštěvníci nejsou oprávněni bez předchozího písemného souhlasu a/nebo vrozporu s podmínkami uděleného písemného souhlasu provozovatele vykonávat v areálu Olympijského parku jakoukoliv podnikatelskou nebo obdobnou činnost, či ostatním návštěvníkům rozdávat a/nebo prodávat jakékoliv předměty, a to včetně novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů, apod., nebo uvnitř areálu skladovat jakékoliv předměty.

4. Odpovědnost za škodu

4.1  Vstup a užívání areálu Olympijského parku uskutečňují návštěvníci na vlastní nebezpečí a návštěvníci jsou povinni si v areálu počínat tak, aby předcházeli vzniku škod na zdraví a/nebo majetku, a to jak na vlastním, tak na zdraví nebo majetku třetích osob.

4.2  Každý návštěvník odpovídá provozovateli a/nebo jakékoliv třetí osobě za škodu vzniklou vdůsledku jeho porušení pravidel vyplývajících ztohoto návštěvního řádu a/nebo jiných závazných právních předpisů.

4.3  Provozovatel je oprávněn požadovat na návštěvníkovi vydání věci, kterou byla způsobena provozovateli a/nebo jakékoliv třetí osobě úraz a/nebo škoda.

4.4  Návštěvníci jsou povinni informovat provozovatele nebo bezpečnostní službu o jakýchkoliv úrazech a/nebo vzniku škody v areálu Olympijského parku.

4.5  V případě evakuace areálu Olympijského parku, či jiných mimořádných situací jsou návštěvníci povinni dodržovat evakuační řád a řídit se pokyny provozovatele, provozovatelem pověřených osob, bezpečnostní služby a/nebo složek integrovaného záchranného systému.

4.6  Pořadatel akce nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za škodu na zdraví a/nebo majetku vzniklou na straně návštěvníka činností jiného návštěvníka a/nebo návštěvníků a to ani v případě úmyslného jednání. Škodu lze uplatnit výhradně přímo na osobě a/nebo osobách, která / které svým jednáním danou škodu způsobila / způsobily

5. Ostatní ustanovení

5.1  Vstupem do areálu návštěvníci Olympijského parku souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoliv obrazového záznamu, přenosu či produkce akce pořádané v areálu pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části akce pořádané v areálu Olympijského parku pořadatelem a/nebo jeho smluvními partnery.

Souhlas s využitím obrazu nebo podobizny dle tohoto ustanovení je návštěvníky pořadateli a jeho smluvním partnerům udělován na dobu neurčitou.

5.2  Návštěvníci Olympijského parku berou na vědomí, že areál může být monitorován kamerovým systémem se záznamem.

5.3  Návštěvnicí Olympijského parku dále berou na vědomí, že v areálu Olympijského parku mohou být pořizovány zvukové a/nebo obrazové záznamy pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Pravidla stanovená v tomto návštěvním řádu mohou být dále doplňována pravidly vztahujícími se k jednotlivým akcím pořádaným v areálu Olympijského parku. Takováto doplňující pravidla budou vždy vhodně uveřejněna v areálu Olympijského parku, či k dispozici u provozovatele, nebo u bezpečnostní služby a návštěvníci jsou povinni je dodržovat.

6.2 Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 5. 8. 2016.

 

V Praze dne 27.7.2016

Česká olympijská a.s.

předseda představenstva