Boží bojovníci

Husitské muzeum v Táboře je to nejlepší místo, kde se mohou děti seznámit s rozporuplnou dobou husistké revoluce, postavami jako byli Jan Žižka, Jan Hus, Prokop Holý nebo král a císař Zikmund Lucemburský a ještě si přitom užít spoustu zábavy. Husitské muzeum totiž pořádá hned několik lektorských interaktivních programů, které děti provedou temnou dobou středověku.

Neporazitelní husité

Žákům I. stupně je určen program Neporazitelní husité. 

Osvojím si válečnou strategii husitských hejtmanů a dokážu zorganizovat stavbu vozové hradby. Seznámím se s typy husitských zbraní, poznám zbraně venkovských bojovníků i zbraně měšťanů, objevím sílu a význam palných zbraní. S pomocí velkého modelu dokážu vysvětlit, jak husité dobývali hrady. Na vlastní kůži se přesvědčím o váze středověké zbroje.

Učivo:

  • Orientace v čase a časový řád – dějiny jako časový sled událostí
  • Současnost a minulost v našem životě – proměny způsobu života, bydlení
  • Regionální památky – lidé a obory zkoumající minulost, péče o památky,
  • Báje, mýty, pověsti – minulost kraje a předků, domov, vlast, rodný kraj

Metody práce: výklad, vyprávění, skupinová výuka, práce s pracovním listem, demonstrace objektů, práce s obrazem, manipulace s objekty, didaktická hra, dramatizace.

Boží bojovníci

Pro starší děti II. stupně ZŠ a středních škol je určen program s nátvem Boží bojovníci.

Pokusím se si utvořit vlastní názor na husitství. Objevím historické a společenské pozadí husitských válek. Získám informace o klíčových událostech husitské revoluce. Blíže se seznámím s husitskou taktikou boje. Zamyslím se nad kusými a někdy i nepravděpodobnými zprávami o nejznámějších bitvách husitů, jejich výpravami za hranice českých zemí. Také budu přemýšlet o temné stránce války a obrovských sumách vydávaných na válečná tažení. Uvědomím si, jak velká mohla být středověká armáda, jak složité ji bylo zásobovat a jak dlouho vlastně mohla vydržet v poli.

Učivo: husitství, reformace a jejich šíření Evropou

Průřezové téma: Myšlení v evropských a globálních souvislostech

Tematický okruh: Evropa a svět nás zajímá, Jsme Evropané

Metody práce: výklad, prezentace, skupinová výuka, samostatná práce žáků,práce s pracovním listem, demonstrace objektů, práce s obrazem, manipulace s objekty.

Lektorské programy trvají 90 minut. Skupinu je nutné  předem objednat (nimrichtrova@husitskemuzeum.cz, tel. 381252242 nebo 734 570 334). Lektorské programy lze realizovat ve všedních dnech nezávisle na otevírací době muzea. Vstupné je 30,- za žáka, pedagog má vstup zdarma.

Video

Chci rezervovat

Poptávkový formulář školního výletu

Zpět