Přidat do programu

Naučná stezka okolím Dačic

  • Pěší turistika Pěší turistika
  • Poznávací Poznávací
  • Rodinné Rodinné

Naučná stezka dlouhá cca 13 km nabízí procházku po přírodních zajímavostech města Dačice a jeho bezprostředního okolí. Propojuje přírodní památky Toužínské stráně, Moravská Dyje a Dubová stráň a další přírodně hodnotná místa. Stezka je určena pro pěší návštěvníky, některé části jsou pro cyklisty nesjízdné. Stezka je v terénu značena zelenobílým čtvercem rozděleným úhlopříčkou z levého horního rohu do pravého dolního rohu. Značení vám pomůže v orientaci při vašem putování. Informační systém instalovaný na jednotlivých zastávkách je tvořen popisem daného místa a výčtem významných živočichů a rostlin, které se zde vyskytují. Vybraná stanoviště jsou vybavena jednoduchým přístřeškem s lavičkou a stolkem pro krátký odpočinek a případné občerstvení.

Kudy kam

Počet zastavení: 11

Délka: 13 km

Obtížnost: střední

Doba absolvování: cca 2,5 hodiny

Nejníže položený bod: 458 m n. m. (zast. č. 3 u řeky)

Nejvýše položený bod: 527 m n. m. (zast. č. 9 - Kostelní Vydří)

Doporučujeme vám vydat se na cestu od zastavení č. 2 Autobusové nádraží nebo od nádraží vlakového. Z autobusového nádraží se na vlakové dostaneme hlavní ulicí Tř. 9. května směrem na Telč. Za Hotelem Stadion odbočíme vpravo, přejdeme řeku a ocitáme se přímo na Vlakovém nádraží, zastavení č. 1.

Z vlakového nádraží pokračujeme Družstevní ulicí a před přejezdem odbočíme vpravo na cestu podél tratě (značeno též jako zelená turistická stezka) k lávce přes řeku Dyji. Přejdeme lávku a po několika metrech odbočíme vlevo do Pivovarské ulice a kolem restaurace Homolkův mlýn dojdeme k rozcestníku a turistické mapě KČT. Odtud půjdeme doprava Masarykovou ulicí. Po příchodu na Palackého náměstí se vydáme doleva kolem obchodního domu Prior do ulice Antonínská.

Na konci Antonínské ulice pokračujeme mírně vlevo přes louku a po 50 metrech dorazíme po lávce k břehům řeky, k místu zvanému Valcha - zastavení č. 3 Přírodní památka Moravská Dyje. Klidné místo vybízí k posezení a odpočinku, při troše štěstí můžeme zahlédnout vlak projíždějící v bezprostřední blízkosti kolem druhého břehu řeky.

  • 3. Moravská Dyje - pramení asi 4 km jihovýchodně od Třeště ve výšce 635 m n. m. Teče jižním směrem, protéká okolo Telče a Dačicemi, v Písečném opouští ČR a na území Rakouska se u Raabsu spojuje s rakouskou Dyjí (Thaya), aby se mohla u Drosendorfu opět vrátit do Čech a pokračovat na Moravu. Tok řeky je dlouhý 68 km a odvodňuje území o rozloze 630 km2 .

Po lávce se vrátíme zpět na konec Antonínské ulice a pokračujeme po louce vlevo. Po pravé straně míjíme rodinný domek a po asi 500 metrech dorazíme k Motelu Dačice. Naproti Motelu přes silnici, kde naučná stezka křižuje červenou a žlutou turistickou trasu, se nachází rozcestník. Od něj se můžeme vydat brankou do zámeckého parku. Půjdeme-li v parku po cestě vlevo, dorazíme na nedaleké stanoviště č. 4 Broukoviště, které se nachází v rohu u zámecké zdi.

  • 4. Broukoviště (loggery) jsou skupiny kmenů, špalků či silnějších větví zakopaných částečně v zemi nebo na ní položených. Takto uložená dřevní hmota slouží jako útočiště organismů vázaných na mrtvé dřevo. V současné krajině se vlivem intenzivního hospodaření v lese i mimo něj mrtvého dřeva příliš nenachází. Tento fakt je znatelný především v okolí lidských sídel. Pro broukoviště se nejlépe hodí dřevo listnáčů. Ty hostí nejvíce zástupců hmyzí říše. Také je důležitý objem ukládaného dřeva. Čím objemnější „klacek“ zakopeme, tím vzácnější brouky může hostit. Jak již bylo řečeno, broukoviště je schopné hostit pouze druhy organismů vázané na mrtvou či odumírající dřevní hmotu, proto například není možné, aby vytvoření broukoviště přispělo k rozšiřování škodlivých druhů hmyzu. Typickými obyvateli loggeru jsou tesařík a zlatohlávek zlatý nebo krasec třešňový. Logger v zámeckém parku slouží k ukládání části dřevin, v kterých byla zjištěna přítomnost vzácného hmyzu a které bylo nutné pokácet z bezpečnostních důvodů.

Od Motelu Dačice je možné se vydat do obce Toužín k zastavení č. 5 Přírodní památka Toužínské stráně (1,2 km). Na začátku Toužína se u rozcestníku dáme doprava polní cestou po červené turistické značce. Po 700 m dorazíme k zastavení č. 5, které se nachází u rybníka.

  • 5. Přírodní památka Toužínské stráně - společenství suchomilných rostlin stepního charakteru, výskyt vzácných druhů brouků a plazů, přes 600 druhů motýlů. Území o rozloze 3,07 ha je ohraničeno bývalými lomy. Západní lom je významnou geologickou lokalitou díky mimořádné složitosti vrásnění komplexu rulových hornin několika typů.

Abychom mohli pokračovat po stezce dál, je nutné se vrátit zpět k motelu, odkud se vydáme vlevo do kopce, kolem zámecké zdi, dále vpravo a pěšinkou kolem rybníku Sládek projdeme až k rybníku Peráček do stejnojmenné čtvrti. Na konci pěšiny se dáme doprava, obejdeme celý rybník Peráček a dostaneme se na ulici Hradeckou. Přejdeme po přechodu pro chodce a zabočíme vlevo na jednosměrnou silnici, která u koupaliště přechází ve zpevněnou cestu vedoucí kolem rybníků (zast. č. 6, 7 a 8 Rybniční kaskáda).

  • 6. - 8 Rybniční kaskáda - kaskáda 19 rybníků a rybníčků (cesta v délce 2 km vede kolem 10 z nich) na Rybničním potoce je ojedinělá nejen na Dačicku, ale v rámci celého území našeho státu. Tato lokalita patří mezi nejvýznačnější v tomto regionu z hlediska výskytu obojživelníků, vodního ptactva i mokřadních společenstev rostlin.

Na konci cesty za stanovištěm č. 8 se dáme doprava po asfaltové silnici do 1 km vzdáleného Kostelního Vydří. Po pravé straně se nachází dominanta Kostelního Vydří – Karmelitánský klášter a zastavení č. 9 Karmelitánské lípy.

  • 9. Karmelitánské lípy - lípy u kláštera byly prohlášeny za památné stromy v roce 2004, dosahují nadprůměrného vzrůstu a věku cca 250 let.

Klášter obejdeme zprava a polní cestou pod klášterem se vydáme zpátky k Dačicím přes asfaltovou silnici na polní cestu směřující do lesíku s názvem Kázek, který je od kláštera vzdálen 850 m. Projdeme Kázkem a pokračujeme přes louku na hlavní silnici Dačice-Telč. Tu přejdeme a po několika metrech před řekou na polní cestě vlevo se nachází Dubová stráň, zastavení č. 10.

  • 10. Dubová stráň - listnatý lesní porost na svazích údolí Moravské Dyje s výskytem řady teplomilných druhů a lesních společenstev, výskyt vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Vrátíme se na silnici, přejdeme koleje a jdeme dál vpravo do části Dačic zvané Zahrádky. Ze Zahrádek nás lesní cesta zavede do kopce na střelnici a provede nás těsně nad lomem až k zastavení č. 11 Zahrádecký les, kde se nám otevře nevšední pohled na Dačice.

  • 11. Zahrádecký les - bývalý příměstský rekreační les s výletní restaurací, který po roce 1948 zpustnul a restaurace zanikla. Dnes se zde nachází produkční les se zastoupením dřevin - modřín, borovice, smrk a dub.

Od této zastávky sejdeme polní cestou na hlavní silnici vedoucí doprava zpět k vlakovému nádraží.

Zpět