Přidat do programu

Kostel sv. Víta v Českém Krumlově

EDIT 13. 3. 2020

DOČASNĚ UZAVŘENO - TEMPORARILY CLOSED - VORÜBERGEHEND GESCHLOSSEN

Kostel sv. Víta je síňovým trojlodím s protáhlým, pětiboce uzavřeným presbytářem, obdélnými patrovými sakristiemi po obou stranách, s kaplemi Vzkříšení a sv. Jana Nepomuckého a předsíní na severní straně. V západním průčelí kostela je vystavěna věž, opatřená v přízemí hranolovými románskými okénky, v horních patrech osmiboká. Poslední patro věže je pseudogotické a pochází z let 1893 - 1894.

Kostel byl založen v roce 1309 a je vedle zámku druhou architektonickou dominantou města. Po roce 1400 dal kostel na místě starší stavby vybudovat krumlovský farář Hostislav z Bílska. Kolem roku 1500 vybudovali měšťané v západní části kostela velkou hudební tribunu. Mimo jiné byla roku 1638 postavena nová sakristie při jižní straně kostela a na severní straně vyrostla v letech 1725 – 1726, nákladem knížete Adama Františka ze Schwarzenberka a jeho ženy Eleonory Amalie, kaple sv. Jana Nepomuckého.

Architektonický a umělecký vývoj kostela završily novogotické úpravy  na konci 19. století. Od té doby probíhaly v kostele zejména  opravy a restaurátorské práce. Významnější změna nastala pouze v interiéru severní sakristie, kde byla v roce 1997 zřízena kaple sv. Václava.

Vnitřní prostor chrámu je utvářen jako halové trojlodí, které je typické pro období vrcholné a pozdní gotiky. Téměř celý prostor chrámu lze přehlédnout z jednoho místa, výška, šířka i délka chrámu se harmonicky vyrovnávají a vytvářejí jednotný, rovnoměrně prosvětlený celek. Kněžiště uzavírá síťová klenba, konstruovaná po vzoru klenutí kostela v Milevsku. V klenbě hlavní lodi je namalovaný znak Linharta z Aldeberka, který je pravděpodobně autorem projektu kostela.

Hlavní oltář je raně barokní z roku 1683 a byl vytvořen nákladem knížete Jan Kristiána z Eggenberku a jeho manželky Marie Ernestiny, rozené ze Schwarzenberku. Jejich sdružený erb je umístěný uprostřed oltáře. Hlavní oltářní obraz znázorňuje Korunování Panny Marie a na horním obraze je zobrazena korunovace sv. Víta. Oltář dotvářejí sochy světců. Na vrcholu stojí zemský patron sv. Václav, po jeho pravici sv. Kateřina a naproti sv. Barbora. Níže stojí sv. Ignác z Loyoly a  sv. František Xaverský a v dolní části nalevo sv. Petr a proti němu sv. Pavel.

V levé boční lodi se nacházejí dvě nástěnné malby. Malba napravo znázorňuje sv. Anežku Římskou, sv. Alžbětu, sv. Barboru a sv. Kateřinu. O něco starší malba nalevo představuje Ukřižování se sv. Janem, P. Marií, sv. Voršilou, dalším světcem a dvěma klečícími donátory.K levé boční lodi je přistavěna kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1726, v níž jsou uložena srdce některých členů rodu Schwarzenberků. Oltář v kapli s obrazem sv. Jana Nepomuckého je z roku 1725. 

Po stranách vstupu do kaple jsou na zdi osazeny náhrobní kameny z hrobu Viléma z Rožmberka a jeho třetí manželky Anny Marie Bádenské. Vedle kaple sv. Jana Nepomuckého je vstup do původně středověké a v 18. století barokně upravené kaple Vzkříšení. Její stěny vyzdobil v roce 1777 nástěnnými malbami František Jakub Prokyš.

Zpět