Česká Kanada

Destinační management Česká Kanada, z. s.
Klášterská 135/II
377 01 Jindřichův Hradec

Produktová manažerka turistické oblasti Česká Kanada
Bc. Kateřina Trávníčková
Tel: +420 702 022 114   
E-mail: travnickova@ckanada.cz

Web: www.ckanada.cz 
Facebook: www.facebook.com/ckanada.cz 
Instagram: www.instagram.com/ckanada.cz
#ceskakanada, @ckanada.cz

Kancelář destinační společnosti
Destinační management Česká Kanada, z. s.
Jarošovská 68/II
377 01 Jindřichův Hradec

Pondělí 7:00-15:00 po domluvě  (pro veřejnost 13:00 - 14:00)
Úterý 7:00-15:00 po domluvě
Středa po domluvě
Čtvrtek po dopluvě
Pátek po domluvě

3K platforma = Koordinace, kooperace, komunikace

Účelem spolku je dobrovolná spolupráce fyzických a právnických osob, zejména územních samosprávných celků, s cílem přispět k rozvoji turistické oblasti Česká Kanada a vytvoření dobře fungující a respektované destinační společnosti v oblasti cestovního ruchu.

Hlavní činností spolku je naplňování účelu a cílů spolku. Mezi činnosti, pomocí kterých spolek naplňuje svůj účel a cíle, patří především:

 • koordinace všech aktivit při společné propagaci cestovního ruchu včetně příslušných komplexních služeb,
 • zajišťování průkazného informačního servisu pro potřeby cestovního ruchu s vypracovaným marketingem,
 • spolupráce s veřejnou správou, Jihočeskou centrálou cestovního ruchu, občany, podnikatelskou sférou a zahraničními partnery, a to při zachování kulturních a přírodních hodnot,
 • navázání a udržování vzájemné komunikace a spolupráce s institucemi a organizacemi v oblasti cestovního ruchu v České republice a zahraničí,
 • zastupování zájmů celé turistické oblasti Česká Kanada navenek,
 • vytváření strategie rozvoje turistické oblasti Česká Kanada,
 • poskytování poradenské a vzdělávací činnosti v rámci dotačních titulů a aktivit v cestovním ruchu,

Spolupráce a komunikace v rámci turistické oblasti Česká Kanada probíhá v několika úrovních:

1) Valná hromada

Valná hromada je vrcholným orgánem spolku. Zasedání Valné hromady svolává nejméně 2krát za rok Výbor. Zakládajícími členy spolku (a zároveň členy valné hromady) se staly:

 • IMTREX, spol. s r.o., Holečkova 907/47, 150 00 Praha 5, IČ 63073935
 • Město Dačice, Krajířova 27, 380 01 Dačice, IČ 00246476,
 • Město Deštná, nám. Míru 65, 378 25 Deštná, IČ 00246506,
 • Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875,
 • Město Nová Bystřice, Mírové nám. 58, 378 33 Nová Bystřice, IČ 00247138,
 • Město Slavonice, Horní náměstí 525, 378 81 Slavonice, IČ 00247456,
 • Obec Kunžak, náměstí Komenského 74, 378 62 Kunžak, IČ 00246964,
 • Obec Staré Město pod Landštejnem, Staré Město pod Landštejnem 19, 378 82, Staré Město pod Landštejnem, IČ 00247499,
 • Mgr. Vladimír Novotný, sídliště Svatopluka Čecha 94, 378 81 Slavonice, IČ 87911396,
 • Služby města Jindřichův Hradec, Jiráskovo předměstí 1007, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 26043335
 • Termíny schůzí Valné hromady: červen a prosinec 2021

 

2) Výbor spolku

Výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku. Členy Výboru volí Valná hromada z řad členů spolku na dobu čtyř let. Výbor spolku má sedm členů, přičemž ti volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Výbor rozhoduje o všech záležitostech spolku, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, stanovami spolku a rozhodnutím Valné hromady vyhrazeny do působnosti Valné hromady. Výbor se schází dle potřeby, nejdéle však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání svolává předseda. Výbor spolku je usnášeníschopný, je-li přítomná nadpoloviční většina členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj většina přítomných členů.

Do působnosti Výboru patří zejména: řízení činnosti spolku mezi Valnými hromadami, plnění úkolů uložených Valnou hromadou, předkládání návrhu na změnu stanov a předmětu činnosti spolku, předkládání plánu činností včetně finančního zabezpečení, příprava ročních rozpočtů, podávání zprávy Valné hromadě o finančním hospodaření spolku za ukončený rok, rozhodování o uzavírání smluv s jinými subjekty, volba a odvolání předsedy a místopředsedy Výboru, vytváření profesionálního aparátu v nezbytně nutném rozsahu k zabezpečení činnosti,  koordinování činnosti produktového manažera destinace prostřednictvím Výkonného výboru zajišťování operativní spolupráce s místními orgány.

Členovy Výboru jsou: Ing. Jan Mlčák, MBA – předseda (Město Jindřichův Hradec), Ing. Daniel Turnvald – místopředseda (IMTREX, spol. s r.o.), Ing. Kateřina Marková (Město Dačice - místostarostka), Ing. Hynek Blažek (Město Slavonice), Mgr. Jiří Zimola (Město Nová Bystřice), Mgr. Vladimír Novotný, Ing. Ivo Ježek (Služby města Jindřichův Hradec).

 

 

3) Výkonný výbor (pracovní skupina)

Výkonný výbor se schází a pravidelně komunikuje a koordinuje činnost produktové manažerky, je podřízen Výboru spolku. Vytvoření Výkonného výboru bylo schváleno Valnou hromadou dne 31. 1. 2017. Výkonný výbor čítá 9 členů. Ředitelkou výkonného výboru je Zuzana Bedrnová (vedoucí oddělení cestovního ruchu a marketingu Jindřichův Hradec), členové: JUDr. Jana Říhová  (vedoucí odboru kanceláře starosty Jindřichův Hradec), Mgr. Věra Fialová (Infocentrum Slavonice), Barbora Píšová (oddělení cestovního ruchu a marketingu Jindřichův Hradec) Kristýna Mitášová (Turistické informační středisko Nová Bystřice), Ing. Zdeňka Králíková (odbor kultury a cestovního ruchu Dačice), Mgr. Vladimír Novotný (Agentura Slavonicko), Ing. Daniel Turnvald (IMTREX, spol. s r.o.).

Termíny jednání Výkonného výboru: dle potřeby