Hrady na Malši

Výlet po torzech několika hradů tyčících se kdysi hrdě nad řekou Malší

Hrad Pořešín

Výchozí bod trasy (modrá turistická značka), vedoucí k zřícenině středověkého hradu Pořešín můžeme umístit do městského parku v Kaplici. Tady se vydáme podél levého břehu řeky Malše. Brzy míjíme po pravé straně malou elektrárnu a hned za ní už vstupujeme do nitra lesa, řeka se na chvíli stává divočejší, v ostré zákrutě se láme o skálu.

Přejdeme do mírnější pasáže, blížíme se k malebnému místu soutoku Malše s říčkou Černou. Cesta pokračuje okrajem lesa, přes luka. Levý břeh se začíná zvedat, ale zpočátku je cesta stále pohodlná. Teprve v posledních pasážích narůstá strmost a svah spadá prudčeji až do řeky. V těchto místech je tudíž nutná opatrnost i jistá obratnost při přecházení po strmém terénu. Zřícenina hradu se objeví po levé straně, na ostrohu, částečně ukrytá stromy. Cesta vzhůru vede vlevo od hradu.

NA HRADĚ

Pořešín se stal prvním objektem v České republice, který zavádí podle francouzského vzoru prohlídku torzálních objektů pomocí velkoplošných kreseb nebo projekcí. Na různých místech hradu je umístěno celkem 6 kreslených panelů z doby života hradu na kovaných stojanech tak, aby si návštěvník mohl okamžitě porovnat rozdíl mezi tím, jak to vypadalo „kdysi“, a jak to vypadá „dnes“.V příštích letech přibudou ještě 4 další, takže se jejich počet rozšíří na celkových 10.

Tyto kreslené panely doplní ještě stylové označení hradních budov, věže, zbrojnice, kuchyně a bran, takže návštěvník bude moci absolvovat vlastním tempem plnohodnotnou prohlídku hradu bez toho, že by byl jakkoliv rušen nebo popoháněn průvodcem. V letošním roce budou otevřeny i historické řemeslné provozy hradní kuchyně a kovárny, kde budou k vyzkoušení i repliky středověkého brusu, ručního mlýnku na obilí a hrnčířského kruhu, které byly pořízeny rovněž ve spolupráci s Místní akční skupinou Pomalší. Hradní muzeum bude doplněno o další exponáty, tentokrát vrcholně a pozdně středověkou keramikou z Blanska. K vidění bude i kostým středověkého pána hradu, pořízený za přispění Jihočeského kraje. Pořešínské Hradní muzeum se tak stává významnou institucí, která dává nahlížet do středověkého života našich předků nikoliv jen na hradech na Malši, ale v rámci celého regionu Pomalší.

 

Hrad Louzek 

Zřícenina středověkého hradu, postaveného nad řekou Malší. Tento původem strážní hrad, vybudovaný v blízkosti zemské stezky z Horního Rakouska do Čech, se na skalnatém ostrohu nad řekou Malší objevil kolem roku 1300. Do psané historie hrad vstupuje až v roce 1421, je zmiňován v dopise Oldřicha z Rožmberka. Roku 1541 je ale již uváděn jako pustý. 

Jádro hradu tvořila věž, obytné a další stavby kolem malého nádvoří. Na přístupové cestě od severozápadu chránilo hrad opevnění. Z obranného systému je patrný dodnes val a příkop. Zachovaná jsou torza věže a paláce a zčásti i opevnění.

Cestu na zříceninu hradu Louzek začneme u kostela sv. Petra a Pavla, Pohorskou ulicí vystoupáme vzhůru až nad město a na rozcestí se dáme rovně směrem k Zámečku. Po úzké asfaltové cestě dosáhneme působivého Zámečku (kdysi reprezentativní sídlo továrny na výrobu nití, dnes velkolepý hotel a restaurace). Od této chvíle nás bude provázet řeka Malše, hned za Zámečkem je možné vidět malou vodní elektrárničku, využívající části náhonu tehdejší elektrárny. Pozorní mohou vysledovat pozůstatky kanálu náhonu i severně od elektráničky. Po pravém břehu Malše pokračujeme až k osadě Ješkov, při které se zachoval tzv. Velíškův mlýn. Zde přejdeme malý mostík a dostaneme se na cestu vedoucí ke Skoronicím. Z té ale velmi brzy po modré a souběžné žluté značce odbočíme a cesta teď vede po okraji pole vysoko nad řekou. Po lesní zajímavé stezce se v posledním úseku dostáváme až k cíli a tím je zřícenina středověkého hradu Louzek.

 

Zřícenina hradu Sokolčí

Nad Černým potokem na mohutném skalním útvaru je možné nalézt ruiny zdí loveckého hrádku Sokolčí (13. - 15. století). Tento malý hrad byl přístupný pouze od východu, na jihu, západě a zčásti i severně chránily Sokolčí strmé svislé skalní stěny. Předhradí tohoto hradu bývalo opevněné šíjovým příkopem, do nějž vstupovala nepravidelná branská věž. 

Na její nároží navazovala hradba s cimbuřím, obě strany nádvoří obklopovaly hradní budovy. Hrad nejspíš zanikl po mohutném požáru. Zajímavá je otázka zásobování sídla vodou...

Mohutná žulová stěna pod zříceninou hradu Sokolčí je se svou výškou 25 m a šířkou 70 m využívána také horolezci. Stěnou vede několik desítek lezeckých cest. Jedná se o těžší výstupy hlavně spárového a komínového charakteru. Cesty jsou zajištěny kruhy nebo borháky.