Přidat do programu

K rybníkům a pískovnám na Vitorazsku

  • Cyklistické Cyklistické
  • Aktivní Aktivní
  • Poznávací Poznávací

Vitorazsko, oblast poznamenaná dějinami 20. století, nabízí klidné prostředí s krajinou plnou lesů a luk s pasoucím se dobytkem, výhledy na Novohradské hory a pískovcová jezera. Cyklotrasa vás provede po přírodních zajímavostech této částo Třeboňska.

Popis trasy

Z Revoluční ulice v centru Českých Velenic se vydáme po cyklotrase č. 341, která nás vede lesy až k rybníku Josefský. Od něj pokračujeme dál po cyklotrase až k přírodní rezervaci Krabonošská niva. Na křižovatce odbočíme doprava na Krabonoš, kde mineme zříceninu fary a kostel sv. Jana Křtitele. Od Krabonoše pokračujeme k pískovně Halámky, kde přejedeme hlavní silnici a opět se napojíme na cyklotrasu č. 341. Čeká nás přibližně 4 km dlouhý úsek k rozcestí Spáleniště – háj., odbočíme doleva na Spáleniště a pokračujeme do Rapšachu, kde zahneme vpravo. Držíme se stále po cyklotrase zvané Pamětí Vitorazska, která se stáčí vlevo a napojí nás na červenou. Trasa nás zavede k rybníkům Horní a Dolní Kočvarů. Pokračujeme k řece Dračici, kde se přes most vydáme k Františkovu po cyklotrase č. 1012. Až do Klikova jedeme po též cyklotrase vedoucí kolem Velké pískovny. Přes řeku Lužnici přijíždíme do Suchdola, kde přejedeme hlavní silnici a pokračujeme rovně po polní cestě kolem soustavy rybníků. Za rybníky odbočíme vlevo a přibližně po 200 metrech odbočíme vpravo. Tak se dostaneme zpět do Suchdola, kde se napojíme na cyklotrasu Pamětí Vitorazska. Projedeme kolem osady Tři Facky a soustavy rybníků. Za obcemi Hrdlořezy a Dvory nad Lužnicí se napojíme na trasu č. 1012. U Nové Vsi nad Lužnicí najedeme na trasu č. 341, po které se dostaneme zpět do Českých Velenic.

Délka trasy 52 km.

 

PR Krabonošská niva: Přírodní rezervace byla vyhlášena roku 1998 kolem toku řeky Lužnice. Mokřady a luka v rezervaci jsou domovem řady vzácných či ohrožených druhů.

Lužnice: Řeka pramení v rakouské části Novohradských hor, její tok o celkové délce 199 km je klidný a křivolaký. Zejména v úseku od Nové Vsi po Suchdol nad Lužnicí se zachoval přirozený tok s meandry a slepými rameny.

PR Horní Lužnice: Přírodní rezervace byla vyhlášena roku 1994 na 16 km dlouhém úseku řeky Lužnice s řadou slepých ramen a tůní. Je jedním z posledních nížinně meandrujících toků na území Čech. Z flóry rostoucí v rezervaci zmiňujeme např.  kosatec žlutý, puškvorec obecný, protěž bahenní či bleduli jarní.  Mokřady kolem říční nivy jsou významným útočištěm řady druhů. Doposud byl potvrzen výskyt 168 druhů obratlovců, z toho 19 druhů ryb, 10 druhů obojživelníků, 5 druhů plazů, 109 druhů ptáků a 25 druhů savců. Pro zajímavost uvádíme např. ledňáčka říčního, vydru říční, skokana štíhlého či hohola severního.

pískovna Halámky: Pískovna slouží primárně k těžbě štěrkopísků. Na dvou březích je však možné provozovat také rybolov.

Horní Kočvarů 1,7397 ha a Dolní Kočvarů 1,4187 ha

Rybníky Kočvarů tvoří kaskádu dvou rybníků, po naplnění dochází k odtoku vody z Horního do Dolního Kočvarů. Dolní Kočvarů má ve spodní části vytvořenou odtokovou stoku, kterou po naplnění rybníka odtéká přebytečná voda přes silně podmáčenou louku do Dračice. Dolní hráz rybníka Dolní Kočvarů je vytvořená na terase řeky Dračice.

řeka Dračice: je pravostranným přítokem řeky Lužnice a pramení nedaleko osady Kaproun na Novobystřicku. Řeka má v některých částech charakter horského toku s řadou peřejí. Výskyt vzácných druhů při březích této řeky vedl roku 1998 k vyhlášení Přírodní rezervace Dračice.

PP Pískovna u Dračice: Přírodní památka nacházející se v prostoru bývalé těžebny štěrkopísku byla vyhlášena roku 2001 na ploše 7,96 ha. Díky těžbě byly odkryty unikátní geologicko-geomorfologické jevy a na dně pískovny vznikly drobné mokřady s výskytem ohrožených druhů rostlin i živočichů. Mezi známější druhy patří např. ropucha krátkonohá, skokan štíhlý, rosnička zelená, zmije obecná či ještěrka obecná.  Bylo zde zjištěno také několik druhů střevlíka.

Území je po obvodu označeno předepsaným způsobem a je přístupné po veřejných cestách pěším návštěvníkům a cyklistům. V jeho středu je umístěna informační tabule. Nejvhodnější přístup je po polní cestě z křižovatky silnic Tušť- osada Paris - Rapšach a Rapšach - Františkov. Místo je tak napojeno na frekventované cykloturistické trasy jižního Třeboňska.

PR Na Ivance: Rezervaci vyhlášenou roku 1998 tvoří 7 km dlouhý tok řeky Lužnice a s krátkým úsekem řeky Dračice při jejím ústí. Vzhledem k nedaleké přírodní rezervaci Horní Lužnice je i zde pravděpodobný výskyt některých druhů bezobratlých.

Velká pískovna

V oblasti probíhala od 70. let těžba štěrkopísku, po jehož vytěžení se pískovny samovolně zaplnily vodou. Tušťská pískovna je ideální pro rodiny s dětmi, kromě písečných pláží se zde nachází také restaurace a dva kempy.

NPR Žofinka: Národní přírodní rezervace byla vyhlášena roku 2013. Jedná se o přechodové rašeliniště tvořené přirozeným rašeliništěm a rašelinným lesem. Hlavním předmětem ochrany jsou blatkové a rašelinné bory. Z flóry rostoucí v rezervaci je to zejména borovice blatka, rojovník bahenní, borůvka černá, brusinka obecná, vřes obecný ad. Faunu tvoří typičtí obratlovci obývající lesní porosty, vyskytuje se zde celkem 42 druhů. Z bezobratlých jsou to především pavouci a některé druhy brouků.

Území rezervace není veřejnosti přístupné.

PP Žofina Huť: Přírodní památka ležící poblíž Nové Vsi nad Lužnicí je domovem chráněného Modráska bahenního.

 

 

 

 

Zpět