K rybníkům a pískovnám na Vitorazsku

Vitorazsko nabízí klidné prostředí s krajinou plnou lesů a luk s pasoucím se dobytkem, výhledy na Novohradské hory a pískovcová jezera. Cyklotrasa vás provede po přírodních zajímavostech této části Třeboňska.

Celková délka

 • 53 km

Časová náročnost

 • 3 hodiny

Terén

 • zpevněná (lesní/polní) cesta
 • nezpevněná (lesní/polní) cesta
 • asfalt
 • vhodná pro trekingová kola

Doporučené období návštěvy

 • jaro
 • léto
 • podzim

Fyzická náročnost

 • lehké

Jak se dostanete na začátek

 • České Velenice

Jak se dostanete zpět

 • Přes Dvory nad Lužnicí a Novou Ves nad Lužnicí zpátky do Českých Velenic

Popis trasy

 • České Velenice
 • Josefský rybník
 • Krabonoš
 • pískovna Halámky
 • Spáleniště
 • Rapšach
 • Františkov
 • Suchdol nad Lužnicí
 • Hrdlořezy
 • Dvory nad Lužnicí
 • Nová Ves nad Lužnicí
 • České Velenice

Z Českých Velenic se vydáme po cyklotrase č. 341 až k přírodní rezervaci Krabonošská niva. Na křižovatce odbočíme doprava na Krabonoš, kde mineme zříceninu fary a kostel sv. Jana Křtitele. Od Krabonoše pokračujeme k pískovně Halámky a pokračujeme do Rapšachu. Z Rapšachu nás trase dovede přes Františkov do Klikova a kolem Velké pískovny do Suchdola nad Lužnicí. Ze Suchdola se vydáme kolem osady Tři Facky do Hrdlořez. Odtud jedeme přes Dvory nad Lužnicí a Novou Ves nad Lužnicí zpátky do Českých Velenic.

Zajímavosti na trase

 • PR Krabonošská niva - Přírodní rezervace byla vyhlášena roku 1998 kolem toku řeky Lužnice. Mokřady a luka v rezervaci jsou domovem řady vzácných či ohrožených druhů.
 • Lužnice - Řeka pramení v rakouské části Novohradských hor, její tok o celkové délce 199 km je klidný a křivolaký. Zejména v úseku od Nové Vsi po Suchdol nad Lužnicí se zachoval přirozený tok s meandry a slepými rameny.
 • PR Horní Lužnice - Přírodní rezervace byla vyhlášena roku 1994 na 16 km dlouhém úseku řeky Lužnice s řadou slepých ramen a tůní. Je jedním z posledních nížinně meandrujících toků na území Čech. Z flóry rostoucí v rezervaci zmiňujeme např.  kosatec žlutý, puškvorec obecný, protěž bahenní či bleduli jarní.  Mokřady kolem říční nivy jsou významným útočištěm řady druhů. Doposud byl potvrzen výskyt 168 druhů obratlovců, z toho 19 druhů ryb, 10 druhů obojživelníků, 5 druhů plazů, 109 druhů ptáků a 25 druhů savců. Pro zajímavost uvedeme např. ledňáčka říčního, vydru říční, skokana štíhlého či hohola severního,
 • Pískovna Halámky - Pískovna slouží primárně k těžbě štěrkopísků. Na dvou březích je však možné provozovat také rybolov. Zajímavá pro návštěvníky je tato pískovna však zejména díky ideálním podmínkám ke koupání.
 • Horní Kočvarů 1,7397 ha a Dolní Kočvarů 1,4187 ha - Rybníky Kočvarů tvoří kaskádu dvou rybníků, po naplnění dochází k odtoku vody z Horního do Dolního Kočvarů. Dolní Kočvarů má ve spodní části vytvořenou odtokovou stoku, kterou po naplnění rybníka odtéká přebytečná voda přes silně podmáčenou louku do Dračice. Dolní hráz rybníka Dolní Kočvarů je vytvořená na terase řeky Dračice.
 • Řeka Dračice - je pravostranným přítokem řeky Lužnice a pramení nedaleko osady Kaproun na Novobystřicku. Řeka má v některých částech charakter horského toku s řadou peřejí. Výskyt vzácných druhů při březích této řeky vedl roku 1998 k vyhlášení Přírodní rezervace Dračice.
 • PP Pískovna u Dračice - Přírodní památka nacházející se v prostoru bývalé těžebny štěrkopísku byla vyhlášena roku 2001 na ploše 7,96 ha. Díky těžbě byly odkryty unikátní geologicko-geomorfologické jevy a na dně pískovny vznikly drobné mokřady s výskytem ohrožených druhů rostlin i živočichů. Mezi známější druhy patří např. ropucha krátkonohá, skokan štíhlý, rosnička zelená, zmije obecná či ještěrka obecná.  Bylo zde zjištěno také několik druhů střevlíka.
 • PR Na Ivance - Rezervaci vyhlášenou roku 1998 tvoří 7 km dlouhý tok řeky Lužnice a s krátkým úsekem řeky Dračice při jejím ústí. Vzhledem k nedaleké přírodní rezervaci Horní Lužnice je i zde pravděpodobný výskyt některých druhů bezobratlých.
 • Velká pískovna - V oblasti probíhala od 70. let těžba štěrkopísku, po jehož vytěžení se pískovny samovolně zaplnily vodou. Tušťská pískovna je ideální pro rodiny s dětmi, kromě písečných pláží se zde nachází také restaurace a dva kempy.
 • NPR Žofinka - Národní přírodní rezervace byla vyhlášena roku 2013. Jedná se o přechodové rašeliniště tvořené přirozeným rašeliništěm a rašelinným lesem. Hlavním předmětem ochrany jsou blatkové a rašelinné bory. Z flóry rostoucí v rezervaci je to zejména borovice blatka, rojovník bahenní, borůvka černá, brusinka obecná, vřes obecný ad. Faunu tvoří typičtí obratlovci obývající lesní porosty, vyskytuje se zde celkem 42 druhů. Z bezobratlých jsou to především pavouci a některé druhy brouků. Území rezervace není veřejnosti přístupné.
 • PP Žofina Huť - Přírodní památka ležící poblíž Nové Vsi nad Lužnicí je domovem chráněného Modráska bahenního.