Vycházkový okruh Vimperkem

Vycházkový okruh Vimperkem

Okružní stezka pro rodiny s dětmi.

1. Náměstí Svobody – Dolní kašna z 18. století. Její původní socha se ztratila a byla v roce 2005 nahrazena betonovou plastikou Panny Marie Immaculaty. Stará radnice (čp. 8), kde se v gotickém sklepení nachází minimuzeum Zlaté stezky. Pozn. Nyní Steinbrenerova tiskárna.

2. Náměstí Svobody – Horní kašna, pocházející z 18. století. Uprostřed kašny se nachází pískovcová socha sv. floriána z 19. století v životní velikosti.

3. Zlatá stezka – hradby – Vimperk si uchoval pás hradeb téměř po celém obvodu středověkého města. Nejstarší část systému městského opevnění z 2. poloviny 15. století je možné vidět po pravé straně uličky Zlatá stezka.

4. Zlatá stezka – bašty – nad náměstím stojí velká bašta se směsicí malých domků, kde byla do městské hradby probourána branka nad údolím Volyňky. Zde začíná 2. vycházkový okruh.

5. Vyhlídka – Z vyhlídky v Zahradní ulici je velmi dobře vidět celkové situování města vzhledem k zámku.

6. Křížová cesta – Na vrchu nad vimperskou nemocnicí se vinou zastavení křížové cesty. O její založení se zasloužil v roce 1877 vimperský měšťan a tiskař Johann Steinbrener.

7. Haselburg – Unikátní samostatně stojící předsunutá dělostřelecká bašta z roku 1479 bývala součástí opevnění hradu a jejím úkolem bylo chránit severní stranu zámku. Nad vstupní branou spatříme kamennou desku s erbem rodu kaplířů ze Sulevic.

8. Dolní zámek – Dnešní původní nádvoří bylo původně předhradím a od vlastního hradu bylo odděleno příkopem. Pozdějšími přestavbami v 16. století se předhradí stalo dolním zámkem, kde se nacházely zahrady s arkádami a mimo jiné také pivovar.

9. Horní zámek – Nejstarší části hradního jádra pocházejí z poloviny 13. století – např. přízemí Vlčkovy věže. V letech 1530 – 1560 byl hrad pány z Hradce a Rožmberky rozšířen a přestavěn na renesanční zámek. Dnešní podobu získal horní zámek po velkém požáru v roce 1857. V současné době je zde muzeum se stálými expozicemi skla, knihtisku a šumavské přírody.

10. Hrad a zámek Vimperk 11. kaple 14 pomocníků – Barokní stavba na starém vimperském hřbitově byla založena roku 1708 šumavským sklářem Michalem Müllerem.

12. Kostel sv. Bartoloměje – Nejstarší sakrální stavba Vimperka, pocházející z konce 13. století, byla na počátku 18. století upravena v pseudogotickém slohu. V interiéru jsou cenné středověké nástěnné malby a náhrobníky z 15. až 17. století. kostel je obklopen starým vimperským hřbitovem.

13. Černá brána – Dříve střežila přístup k zámku a je součástí mimořádně dochovaného městského opevnění, k jehož vybudování získal v roce 1479 Petr Kaplíř ze Sulevic souhlas od českého krále Vladislava Jagellonského.

14. Zlatá stezka – Část vimperské větve Zlaté stezky, která spojovala Čechy s Podunajím, a po které proudila především sůl, která ve své době byla důležitým obchodním artiklem.

15. Dům U jelena – Výrazný měšťanský dům se nachází v zúženém místě Pivovarské ulice. Současná renesanční podoba dříve gotického domu pochází ze 17. století. Původní malby na fasádě jsou o století mladší. Nástěnná malba znázorňuje legendu o sv. Hubertovi, její součástí je plastika hlavy jelena s opravdovým  parožím a krucifixem.

16. Srubové domy č. p. 11, 16 a 18 – Poblíž místa, kde stávala dolní městská brána, jsou vestavěny do svahu domy s dřevěným roubením, které vznikly pravděpodobně v 17. století. Jsou typickou ukázkou šumavské lidové architektury. V průběhu 20. století prošly celkovou rekonstrukcí.

17. Steinbrenerův dům č.p. 3 – Dříve „Dům U slona“ – V domě začínal roku 1855 jako knihvazač Johann Steinbrener. když dům v roce 1861 vyhořel, dal jej znovu vystavět.

18. Městská zvonice – Hranolová věž městské zvonice, oddělená od farního kostela navštívení Panny Marie, byla postavena kolem roku 1500. Jedná se o pozdně gotickou stavbu.V roce 1861 byla zvonice částečně zničena požárem a nově opravena byla v roce 1866. Do dnešních dnů se zachovalo původní kamenné ostění vchodu, sokl s gotickou kordonovou římsou v patře a jeden krakorec arkýře.

19. Kostel Navštívení Panny Marie – Farní kostel z přibližně 14. století uzavíral dolní část náměstí. Presbytář, sakristie a jižní portál lodi zřejmě vznikli kolem roku 1365, ale jejich původ může být starší, možná raně gotický. V roce 1500 byla přistavěna kaple sv. Anny.

 

mapa okruhu ke stažení: ftp2.vimperk.cz