Přidat do programu

Poutní kostel Navštívení Panny Marie

Dominantou Skočic je bezesporu poutní kostel Navštívení Panny Marie. Jeho historie sahá do druhé poloviny 17. století a vztahuje se k nedalekému skočickému zámečku.

Stavba v raně barokním stylu trvala mezi lety 1677 -1678. Stavba byla provedena ve tvaru osmirohé hvězdy. Takový tvar hvězdy měla hraběnka Polyxena Ludmila ve svém znaku.
Dne 21. srpna 1678 byla kaple slavnostně vysvěcena, a to pod titulem „Navštívení Panny Marie". Kapli vysvětil sám probošt chrámu svatého Víta na Pražském hradě pan Jan Ignác Dlouhoveský z Dlouhé Vsi. Obraz byl ten den s patřičnou okázalostí přenesen ze zámečku do kaple. Této slavnosti se zúčastnilo šest šlechtických rodin, 16 kněží a přes 2 500 lidí z širokého okolí.

Postupně se kaple ve Skočících začala přeměňovat v kostel. Již v roce 1705 se na části kostela místo šindelové střechy dělala střecha prejzová. V roce 1717 byly do kostela pořízeny pevné dveře a do oken mříže. V roce 1718 byl kostel ve Skočících stavebně upraven podle návrhu Pavla Ignáce Bayera. V roce 1756 byla k ambitu přistavěna sakristie. Jak píší někteří historici: „V 18. století se nad prejzy krytým ambitem zdvihala červeně obarveným šindelem pokrytá typicky česká cibulová báň s věžičkou z bílého plechu." Ve Státním oblastním archivu v Třeboni je zachován plánek rozsáhlé opravy skočického kostela z roku 1825.

V současné době je kaple centrální osmiboká stavba zaklenutá klášterní klenbou, obklopená ochozem a s pravoúhlou sakristií na severní straně. Původně měla kaple vstupy na všech čtyřech stranách. Někdy v průběhu 19. století byl zazděn i jeden ze vstupů. Interiér byl v průběhu historie kostela mnohokrát upravován. Zajímavé záznamy máme z první poloviny 20. století. Například v době první světové války, konkrétně 12. července 1918, jak je psáno v obecní kronice, byly z varhan skočického kostela „vyňaty píšťaly rejstříků osmistopových a odevzdány k účelům válečným". Stejný osud postihl i měděný hromosvod z blízké školy. V roce 1925 přibyl ke dvěma zvonům na kostelní věži třetí zvon nákladem pana Daňka z Vitic. Vysvěcen a odevzdán svému účelu byl 26. dubna 1925. Báně kostela věže obsahovala, od neznámé doby, pamětní spis. Když však byl v roce 1931 při opravě krovu a krytiny věžičky spis vyjmut, byl již nečitelný a téměř celý zničen rzí. Byl proto nahrazen novým. O dva roky později došlo k výměně dřevěných sloupů na kostelní věži a vyměněna byla i stará, rzí zničená, plechová krytina za krytinu měděnou. Pozlacena byla i báň s křížkem na vrcholu věže. V roce 1934 došlo k úpravě okolí kostela i hřbitova. Cesta ke kostelu byla rozšířena zrušením stoky, jež byla svedena do betonového potrubí. Nově zajištěn byl i věčně se sesouvající svah u hřbitovní cesty. Vyměněny byly i sešlé schody ke kostelu společně s bočními zídkami a zábradlím. V současné době je poutní kostel s náležitou péčí a vzorně udržován.

V Čechách se jedná o dost netypickou stavbu a její předlohu můžeme nalézt v některých centrálních kaplích na poutních místech severní Itálie.

Poutní kostel Navštívení Panny Marie ve Skočících však není jedinou a ani ne nejstarší sakrální památkou, která je zasvěcená Panně Marii. Další, i když o mnoho skromnější a nenápadnější stavbou je kaplička, ukrývající známý Skočický pramen. Kaplička, skrývající tento pramen, je zasvěcena Panně Marii Pomocné. Pramen byl považován za léčivý, a proto byl odedávna opatřen jednoduchým dřevěným přístřeškem.
Kaplička byla střídavě opravována stejně tak jako ponechávána svému osudu. Dnes je to citlivě opravená čtvercová stavba opatřená pumpou, otevíratelnou mříží a zašlým obrazem Panny Marie Pomocné. Je skryta mezi domy a najít cestu k ní chvilku trvá. Teprve později v 17. století byl obestavěn zděnou kapličkou. Kaplička stojí na bývalé louce pana Františka Trnky č. p. 4. Dnes ji najdete za dvorkem bývalé kampeličky. 

Podrobné a zajímavé informace o historii a vybudování kostela čtěte na webu obce Skočice: http://www.skocice.cz/obec/obec-skocice/pamatky-zajimavosti/skocicky-kostel

Zpět