Sitrův dům v Prachaticích

Sitrův dům v Prachaticích

Renesanční měšťanský dům č.p. 13, který je nazýván Sitrův nebo též Žďárského.

Patří mezi nejzajímavější památky ve městě. Jeho vlastníkem je město Prachatice.

Na jeho místě původně stával gotický dům, o jehož existenci se nejstarší písemný doklad dochoval z roku 1555, kdy po smrti Jana Vacka dům zdědil jeho syn Mikuláš. Roku 1581 jej koupil volarský měšťan Ambrož Sitr pro svého syna Tomáše, který ho v roce 1604 nechal renesančně přestavět do současné podoby.

Přestavbu realizoval vlašský stavitel z Českých Budějovic Josef Fargit, výzdobu provedl prachatický malíř Šebestian Hájek. Stavitel i malíř přitom byli inspirováni Starou radnicí - podobná je konsolová lunetová římsa, široká dvoudílná okna, bosovaný portál a také malířská výzdoba. Kromě portrétních podobizen deseti českých králů pod lunetovou římsou (Václav IV., Zikmund, Albrecht, Ladislav, Jiří z Poděbrad, Vladislav II., Ludvík, Ferdinand I., Maxmilián a Rudolf II.) se i zde uplatňují alegorie ctností. Jsou to Justitia - spravedlnost, Patientia - trpělivost, Prudentia - opatrnost a Fortitudo - statečnost. Kartuše ve vlysu nesou erby království, císařství a města Prachatice.

Dům následně několikrát změnil majitele. V roce 1865 ho zakoupili manželé Josef a Františka Žďárských. Roku 1885 byl v přízemí zřízen hostinec a první patro bylo proměněno na studentský domov pro žáky prachatického německého gymnázia. V roce 1945 připadl dům státu, byla zde umístěna kancelář národně socialistické strany a v přízemí krám. V červenci 1946 rozhodla rada MNV o věnování tohoto domu pro potřeby městského muzea. Dům byl získán v roce 1947, pro špatný stavební stav bylo v roce 1950 přistoupeno k jeho adaptaci a k slavnostnímu otevření muzea došlo až 5. července 1954.

Další rekonstrukce muzea probíhala v letech 1987 až 1993. Od roku 1992 používá muzeum nový název Prachatické muzeum (předtím Okresní vlastivědné muzeum).

V roce 1995 se začala v zadní části z Neumannovy ulice stavět nová provozní budova muzea, dokončena byla začátkem roku 1997 a slavnostně otevřena 5. června 1997. Muzeum tak získalo velmi potřebné prostory pro depozitáře, konzervátorskou dílnu a další odborná pracoviště, pro která nebylo v původní budově místo. V letech 2006 a 2007 byly opraveny sklepní prostory domu č.p. 13.