Naučná stezka "Poznej kraj pod Javořicí"

Příroda pod Javořicí je nádherné rozmanitá a touto krajinou vás provede 12 km dlouhá naučná stezka.

Vydej se na naučnou stezku a poznej krajinu pod Javořicí. Stezka dlouhá 12 kilometrů s 9 zastaveními začíná i končí ve Studené. Pokud se necítíte na celých 12 kilomentrů, stezka nabízí i kratší okruh. Stezka vám příblíží přírodní krásy v této lokalitě a provede vás přírodními rezervacemi - Natura 2000, NPR Zhejral a biocetry. 

1. zastavení - Vrší
Stanoviště v nadmořské výšce 668 - 688 m.n.m. vám přiblíží zachovalá liniová společenstva Javořického bioregionu a dopřeje vám nádherný výhled na údolí Studenského potoka. 

2. zastavení - Kameňák
Rybník kamaňák je průtočným rybníkem Studenského potoka. V přítokové části se vyvinula  vegetace bahnitých substrátů.

3. zastavení - Andulka
Stanoviště se nachází v malebném údolí Studenského potoka a k tomuto místu se vztahují historické události popsané ve sbírce "Zkazky a pověsti od Javořice" od Ludvíka Sadílka. 

4. zastavení - Horní Pole - Biocentrum "K Domašínu"
Okolí tohoto stanoviště je svahové prameništní rašeliniště a okolní rašelinné louky a mokřady.

5. zastavení - Horní Pole - rašeliniště Rusko
Okolí stanoviště se nachází nelesní společenstva s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů. 

6. zastavení - Horní Pole - Rusko "V Kopcích"
Vrchol s nadmořskou výškou 728 m.n.m., kde jižní svahy jsou pokryty balvany a kameny. Toto místo je velmi hodnotné z přírodovědné stránky, ale také z historického pohledu.

7. zastavení - Národní přírodní rezervace - Zhejral
Okolí je součástní území Natura 2000 , kde předmětem ochrany je soubor vodních, mokřadních a lučních společenstev.

8. zastavení - Karhov - Padělka
Stanoviště se nachází nedealeko obce Světlá, kde se celá plocha nachází v ochranném pásmu vodárenské nádrže Karhov, která je zdrojem pitné vody.

9. zastavení -Karhov - území Natura 2000
Tato lokalita je součástí evropsky významné lokality Zhejral.