Kaproun

Kaproun

Národní přírodní památka Kaproun byla vyhlášena r. 1987 jako přírodní výtvor a v r. 1992 převedena do kategorie národní přírodní památka. Lokalita o rozloze 2,92 ha se nachází v katastru obce Kaproun, okres Jindřichův Hradec. 

Přístupnost

Celoročně.

Vstupné

Zdarma.

Doplňující informace

Lokalita leží v terénní sníženině, jíž protéká pramenný úsek Dračice a je řazeno do zóny výskytu podmáčených rohozcových smrčin. Předmětem ochrany je zbytková populace kriticky ohroženého druhu – prstnatce Traunsteinerova na lučním rašeliništi. Vegetace je tvořena ostřicovými společenstvy rašelinných luk sv. Caricion fuscae s přechody k společenstvům sv. Molinion a sv. Violion caninae. Význačnými rostlinnými druhy jsou: zábělník bahenní, suchopýr pochvatý, vachta trojlistá, ostřice ježatá, klikva bahenní, starček potoční, hadí mord nízký, jetel kaštanový, prha arnika, pleška stopkatá.

V rybníčku žije i několik druhů měkkýšů, včetně zvláště chráněné škeble rybničné. Ve vodním prostředí záchytného příkopu, chráněném před vyžíracím tlakem ryb, se vyvíjí 23 druhů vážek. Žijí zde chráněný střevlík Carabus arcensis, tyrfofilní střevlíček Pterostichus diligens, méně běžní humikolní drabčíci Stenus latifrons a Astenus brevelytratus a vzácný nosatec Apion sorbi. Mezi příslušníky dvoukřídlého hmyzu je pozoruhodný výskyt vzácných druhů s dosud málo známou binomií, zelenušky Elachiptera diasteme a bedlobytky Brevicornu sericoma. V rybníku se rozmnožuje ropucha obecná a skokan ostronosý, v obvodovém kanálu je početný skokan krátkonohý.