Zelendárky

Zelendárky

Přírodní památka Zelendárky zahrnuje soustavu 10 rybníků mezi Medenicí a údolní nivou řeky Blanice.

Jedná se o ukázku harmonické krajiny složené z přírodních prvků i uměle vybudovaných objektů, jako jsou rybníky a lidové stavitelství.

 Největší rybník Velká Rabyně byl založen již v r. 1489 a má rozlohu 31 ha. Výstavbu rybniční soustavy se zasloužil Jiřík Zelendar z Prošovic, synovec nejvýznamnějšího rybníkáře Jakuba Krčína z Jelčan. Naučná stezka Zelendárky prochází právě touto krásnou oblastí a je také vhodná pro cyklisty.
Na území této přírodní památky se vyskytuje několik chráněných druhů zvířat, z obojživelníků například skokan zelený, rosnička zelená, kuňka obecná, z plazů užovka obojková, z ptactva křepelka polní či ťuhýk obecný.

Botanické zajímavosti:

Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea; přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydroccharition.